Languages : English
  

About Us

อินเตอร์เน็ต เริ่มกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1969 หรือประมาณปี พ.ศ. 2512 โดยพัฒนามาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูง (Advanced ResearchProjects Agency) หรืออาร์พาเน็ต (ARPANet) เรียกชื่อย่อๆว่า อาร์พา (ARPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (Department of Defense) โดยมีจุดประสงค์ของโครงการอาร์พาเน็ต เพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่คงความสามารถในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ หน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูงของ กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาจึงคิดค้นเครือข่ายอาร์พาเน็ตขึ้น เมื่อมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสียลงหรือใช้การไม่ได้ การติดต่อสื่อสารยังดำเนินต่อไปได้ ทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของระบบอินเตอร์เน็ต ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

Article

 computer

เมื่อก่อนนั้น Intel เป็นบริษัทผลิตชิปไอซีแห่งหนึ่งที่ไม่ใหญ่โตมากนักเท่าในปัจจุบันนี้ เมื่อปี ค.ศ.1969 ได้สร้างความสะเทือน ให้กับวงการอิเล็คทรอนิคส์ โดยการออกชิปหน่วยความจำ(Memory)ขนาด 1 Kbyte มาเป็นรายแรก
บริษัทบิสซิ คอมพ์(Busicomp) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องคิดเลขของญี่ปุ่นได้ทำการว่าจ้างให้ Intel ทำการผลิตชิปไอซี ที่บิสซิคอมพ์เป็นคนออกแบบเองที่มีจำนวน 12 ตัว โครงการนี้ถูกมอบหมายให้นาย M.E. Hoff, Jr. ซึ่งเข้าตัดสินใจที่จะใช้วิธีการออกแบบชิปแบบใหม่ โดยสร้างชิปที่ให้ถูกโปรแกรมได้ หมายถึงว่าสามารถนำเอาชุดคำสั่งของการคำนวณไปเก็บไว้ใน หน่วยความจำก่อนแล้วให้ไอซีตัวนี้อ่านเข้ามาแปล ความหมาย และทำงานภายหลัง 


FAQ

อินเตอร์เน็ตคืออะไร
อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยๆ หลายเครือข่ายมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่าย ขนาดใหญ่ โดยใช้โปรโตคอล TCP/IP ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ และมีการอ้างที่อยู่ของคอมพิวเตอร์นั้นๆ เรียกว่า ไอพีแอดเดรส (IP Address) แต่เนื่องจากว่า...
OS คืออะไร ?
OS ย่อมาจาก Operating System แปลว่า ระบบปฏิบัติการ OS เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่ง โดย Software จะมีหน้าที่สั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามคำสั่ง software สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด ดังนี้ 1. Operating System (OS) หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคน ก...